TARIKH

AKTIVITI

PESERTA

 TEMPAT

7 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

8 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

9 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

10 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

11 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

12 Ogos

Advokasi, Dashboard Komuniti & Keusahawanan

TERBUKA

PI1M Kg Chenor

13 Ogos

Advokasi, Dashboard Komuniti & Keusahawanan

TERBUKA

PI1M Kg Chenor

14 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

15 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

16 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

17 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

18 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

19 Ogos

Advokasi, Dashboard Komuniti & Keusahawanan

TERBUKA

PI1M Kg Chenor

20 Ogos

Advokasi, Dashboard Komuniti & Keusahawanan

TERBUKA

PI1M Kg Chenor

21 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

22 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

23 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

24 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

25 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

26 Ogos

Advokasi, Dashboard Komuniti & Keusahawanan

TERBUKA

PI1M Kg Chenor

27 Ogos

Advokasi, Dashboard Komuniti & Keusahawanan

TERBUKA

PI1M Kg Chenor

28 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

29 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

30 Ogos

Bengkel eRezeki (2 Sesi)

GiatMARA Maran

PI1M Kg Chenor

31 Ogos

Hari Kemerdekaan (Cuti Umum)